Algemene Voorwaarden Onderhoudscontract

Willems Installatie Service

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedrijf: Willems Installatieservice, wederpartij van de klant bij de overeenkomst.
 • Klant: degene, die een contract met het Bedrijf heeft afgesloten.
 • Installateur: de natuurlijke persoon die gediplomeerd is.
 • Onderhoud: de werkzaamheden aan een apparaat of aan een installatie die bijdragen aan de veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan, volgens de richtlijnen die voor het apparaat of de installatie van toepassing zijn.
 • Storing: een gebrek aan een (onderdeel van een) apparaat of installatie, waardoor adequaat functioneren daarvan onmogelijk is geworden.
 • Apparaat of installatie: het technische apparaat of de technische installatie waarop het onderhoudscontract tussen klant en installateur betrekking heeft.
 • Randapparatuur: Onder Randapparatuur worden de volgende apparaten verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatorkra(a)n(en), de merkgebonden thermostaat, etc. voor zover van toepassing.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een SERVICE- EN/OF ONDERHOUDSABONNEMENT. Indien andere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze Algemene Voorwaarden.
 2. Afwijkingen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ten gunste van de Klant zijn slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen het Bedrijf en de Klant wordt overeengekomen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan het Bedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt aan de Klant bij de overeenkomst overhandigd. De geldende Algemene Voorwaarden liggen ook ter inzage op het Bedrijf en staan op de website van het Bedrijf of worden op verzoek toegezonden.

 

Artikel 3 Onderhoud

Hieronder wordt verstaan:

 • Periodiek onderhoud, met een interval van 24 maanden. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het bedrijf worden afgeweken.
 • Het inspecteren van het toestel, randapparatuur en condens afvoer.
 • Voorrijkosten tot een maximum van 15 km afstand autoroute vanaf locatie Willems Installatieservice, Laagstraat 458, 5654PS Eindhoven.

Niet inbegrepen:

 • Onderdelen van enige aard.
 • Bij nodig blijkende reparaties en/of vervangen van duurdere onderdelen wordt eerst contact met u opgenomen. Deze werkzaamheden zullen eerst na uw opdracht tegen berekening van de materiaalkosten en arbeidsloon worden uitgevoerd. Storingswerkzaamheden aan installatiedelen, waarvan door ons aan u defecten zijn gemeld en die wachten op uw opdracht tot reparatie en/of vernieuwing, zullen tegen berekening van materialen en arbeidskosten worden uitgevoerd.

 

Artikel 4 Storingsservice

Hieronder wordt verstaan:

 • U kan uw storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch of via de website melden aan Willems Installatieservice.
 • Ingeval van Storingen aan een Toestel en / of Randapparatuur zal het Bedrijf binnen 24 uur na de melding van de Storing trachten de Storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.
 • Het bedrijf is volgens het contract verplicht tot het uitvoeren van maximum 5 storingsbeurten per jaar.
 • Arbeidsloon voor het verhelpen van storingen tot een maximum van 2 uur per storing.
 • Voorrijkosten tot een maximum van 15 km afstand autoroute vanaf locatie Willems Installatieservice, Laagstraat 458, 5654PS Eindhoven.
 • Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan het Bedrijf vallen buiten het Abonnement.
 • In geval van onterechte storingsmeldingen kan het Bedrijf voorrijkosten in rekening brengen.
 • Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen verstaan zoals ten aanzien van Storingen die:
 1. samenhangen met het aansteken of bijvullen van het toestel;
 2. het gevolg zijn van een defecte elektrische zekering of hoofdschakelaar.
 3. het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van spanning of niet geheel geopende gaskranen;
 4. het gevolg zijn van het niet op juiste waterdruk zijn van de installatie;
 5. het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van gas of gasvoordruk;
 6. het gevolg zijn van het onjuist instellen van thermostaten en tijdklokken;
 7. betrekking hebben op het verzetten van tijdklokken naar zomer- respectievelijk wintertijd;
 8. het gevolg zijn van verstopping, kalkafzetting of diffusie in de installatie;
 9. het gevolg zijn van capaciteitsproblemen aan de installatie;
 10. samenhangen met revisie van motoren (wikkelen/lagers);
 11. het gevolg zijn van blikseminslag, brand, bevriezing en of hemelwater-lekkage;
 12. samenhangen met het inregelen van roosters en/of kanaalsystemen;
 13. veroorzaakt zijn door (de)montagewerk in de installatie;
 14. het gevolg zijn van het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het Bedrijf geadviseerde reparaties en/of door het Bedrijf geadviseerde vervanging van onderdelen.
 15. het gevolg zijn van een veranderende gassoort samenstelling.

Artikel 5 Voorwaarde voor het afsluiten van contract

 1. Voor het kunnen aangaan van een contract dient schriftelijk en naar waarheid aan Willems Installatieservice onder meer het merk, het type en het bouwjaar van het toestel in kwestie te worden bekend gemaakt.
 2. Om in te stappen in het contract wordt voor het onderhoudscontract geen maximum leeftijd van de installatie gehanteerd. En voor het servicecontract een maximum leeftijd van 10 jaar.
 3. Willems Installatieservice behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren een contract aan te gaan.
 4. De installatie en/of de randapparatuur, inclusief radiatoren en leidingen, van de klant dienen ten tijden van het sluiten van het contract in goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter beoordeling van het bedrijf.
 5. De installatie en/of randapparatuur dienen te voldoen aan de gasvoorschriften en de voorschriften van de fabrikant.
 6. De installatie en/of de randapparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het bedrijf niet verplicht tot het sluiten van een contract over te gaan.
 7. Het Bedrijf kan in overleg met de klant de installatie en/of de randapparatuur aan de installatie verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het contract ingaat, op kosten van de (toekomstige) klant eerst controleren en zo nodig saneren op kosten van de klant.

 

Artikel 6 De duur en einde van het contract

Het contract start in de eerstvolgende kalendermaand na aanmelding. Het contract geldt voor de tijd van 24 maanden, doch wordt geacht telkens stilzwijgend voor 2 jaar verlengd te zijn, indien deze niet door een van de partijen uiterlijk 1 maand van te voren is opgezegd. De opzegtermijn is 1 maand en dient schriftelijk te worden opgezegd. Willems Installatieservice is te allen tijde gerechtigd het contract tussentijds te beëindigen indien de klant toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen. Wanneer een klant jaarlijks betaalt en tussentijds beëindigt, heeft hij geen recht op compensatie van de betaalde kosten..

 

Artikel 7 Verhuizen

De klant verplicht zich in geval van verhuizing uiterlijk 1 maand voor de datum van verhuizing hiervan schriftelijk mededeling aan Willems Installatieservice te doen. Uw contract vervalt de maand volgend op die van de verhuizing.

 

Artikel 8 Verplichtingen van het Bedrijf

 1. Willems Installatieservice zal met de klant overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.
 2. Het bedrijf zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen.
 3. De installateur stelt de klant op de hoogte indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan twee werkuren zal duren en attendeert de klant er op dat het meerdere aan werkuren voor rekening van de klant komt.
 4. Willems Installatieservice informeert de klant bij bijzonderheden en gebreken aan de installatie.
 5. De installateur handhaaft de esthetische kwaliteit van de installatie.
 6. De installateur brengt de klant tijdig op de hoogte van wijzigingen van zijn naam, adres, en telefoonnummer.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de installateur bij onderhoud

 1. De installateur informeert de klant minstens twee werkdagen van tevoren over dag en tijdstip waarop hij het onderhoud aan de installatie zal uitvoeren. In onderling overleg van partijen kan hiervan worden afgeweken.
 2. De werkzaamheden worden binnen de normale werktijden van de installateur uitgevoerd, tenzij installateur en klant anders afspreken.
 3. Indien de installateur niemand thuis treft en hij geen bericht van verhindering heeft ontvangen, dan laat hij een bericht achter.

 

Artikel 10 Verplichtingen van de klant

 1. Als de installatie niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften, dan zorgt de klant (voor zover partijen niet anders hebben afgesproken) voor herstel van het gebrek.
 2. De klant stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden voor gebruik van de energie die voor het werk benodigd zijn.
 3. Bericht van verhindering door de klant dient te gebeuren uiterlijk één werkdag voor de dag waarop de installateur zijn werkzaamheden zal uitvoeren. Indien de klant dit nalaat worden er voorrijkosten in rekening gebracht.
 4. De klant stelt de installateur op de hoogte wanneer een ander dan de installateur werkzaamheden heeft uitgevoerd aan de installatie.
 5. De klant stelt de installateur tijdig maar in ieder geval minstens één dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de hoogte van wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van de installatie.
 6. De klant stelt de installateur op de hoogte van wijzigingen in zijn adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

 

Artikel 11 Betaling

 1. De aan het Bedrijf op grond van het Abonnement toekomende tarieven en bedragen dienen jaarlijks middels automatische incasso te worden voldaan en worden op de 26e van de maand afgeschreven van de opgegeven bankrekening. Indien de bankrekening wijzigt dient de Klant dit meteen schriftelijk door te geven aan het Bedrijf.
 2. De verplichting tot betaling van het Abonnement gaat in op de ingangsdatum van het Abonnement.
 3. Een nota dient door de Klant te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Onderdelen en werkzaamheden die buiten het contract vallen worden na afloop van de onderhoudsbeurt/storing los gefactureerd.
 5. Bij niet tijdige of niet volledige betaling schort het bedrijf al zijn verplichtingen, voortvloeiend uit het bedrijf op, totdat alsnog door de klant al hetgeen de klant verschuldigd is, betaald is.
 6. Willems Installatieservice kan tot 2 weken voorafgaand aan elk volgend overeenkomstjaar een voorstel tot prijswijziging of aan de klant doen. De klant kan binnen 4 weken na ontvangst van het voorstel van de installateur dat voorstel aanvaarden, een tegenvoorstel doen of de overeenkomst ontbinden. Als de klant niet tijdig een tegenvoorstel heeft gedaan of de overeenkomst heeft ontbonden, dan wordt hij geacht het voorstel van de installateur te hebben aanvaard.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid/schade

 1. Het Bedrijf is behoudens opzet of grove schuld van het Bedrijf aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar en toerekenbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA-polis van het Bedrijf.
 2. Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het Bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leidinglekkage, of Storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.
 3. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant het Bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere Onderhoud uit te voeren.
 4. De Klant vrijwaart het Bedrijf voor claims van derden.

 

Artikel 13: Overmacht

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.